กฎระเบียบกระทรวง

 

  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัครเงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวป ระชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๓.pdf

  กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอชึ้น ทะเบียนและการการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและ.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่น ักเรียน นักศึกษา.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.pdf

  กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีก ารขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไร
พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวั สดิภาพ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยช น์สูงสุดต่อเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่ชอบธรรมต่อเด็ก.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตา มกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบ ียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้า งในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

  กฏกระทรวงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พ.ศ.๒๔๗๔.pdf

  กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf