ข้อบังคับตำบลว่าด้วยการกำหนดอัตราลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2545